PRODAJA IMOVINE KOJA JE U VLASNIŠTVU PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK A.D SLOBOMIR, BIJELJINA PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

04. januar 2018

Predmet prodaje su sljedeće nekretnine:

 

BIJELJINA

1. k.č 561/3 KO Zagoni, plac površine 1000m2, opština Bijeljina, početna cijena 14.000,00 KM

2. k.č 2654 KO Dijelovi, plac površine 704m2 sa izgrađenom vikendicom, opština Bijeljina, početna cijena iznosi 70.000,00KM

3. k.č 2529/0 KO Međaši k.č  817/0  u naravi njiva 2. klase Balatun, površine 16068m2 susvojina 1/3, Međaši, opština Bijeljina, početna cijena iznosi 6.000,00KM,

 

BRČKO

4. k.č 835/2 KO Brčko, stan površine 107m2 u Ulici Jevrejskoj 5, Brčko, Početna cijena iznosi 110.000,00KM

 

LOPARE

5. k.č 380/3 kuća i zgrada površine 114m2 i dvorište površine 336m2, u Loparama, početna cijena 50.000,00KM, Ulica Cara Dušana bb, Lopare

 

PELAGIĆEVO

6. k.č 1465 KO Pelagicevo, privredna zgrada – benzinska pumpa u Pelagićevu, početna cijena 550.000,00KM

 

ŠAMAC

7. k.č 454/5 SP Šamac, oranica površine 6994m2 u Šamcu, početna cijena iznosi 20.000,00KM,

8. k.č 256/30 KO Šamac stambeni objekat i dvorište površine 400m2 u Šamcu, početna cijena 40.000,00KM

 

 

 

 

TESLIĆ

9. k.č 1444/1 KO SP Komušina, njiva Jakovina i privredna zgrada i ekonomsko dvorište, površine 3150m2 u Tesliću, početna cijena 40.000,00KM

 

KOZARSKA DUBICA

10. k.č 148/30 Donja Gradina zv.“Kuća sa dvorištem i oranicom“, površine 5998 m2, opština Kozarska Dubica, početna cijena 50.000,00KM

 

DERVENTA

11. k.č. 763 Poježna njiva, kuća i dvorište Šuma 4.klase, površine 2274 m2 Dvorište, površine 500 m2,  Njiva 5.klase, površine 4968 m2, Kuća i zgrade, površine 38 m2, opština Derventa, početna cijena 70.000,00KM

 

BROD

12. k.č 245/1880 KO SP Brod stambena zgrada površine 192m2 i dvorište površine 500m2, opština Brod početna cijena 95.000,00KM,

13. k.č 270/4 KO Vinska, kuća i dvorište površine 381m2, opština Brod, početna cijena 40.000,00KM

14. k.č 237/14 KO Brod, Kuća, zgrada i dvorište površine 672m2 opština Brod, početna cijena iznosi 150.000,00KM

 

FOČA

15. k.č 267/1 KO Foča BROD AUTO SERVIS,  ukupne površine 8949m2 (ekonomsko dvorište 5419m2 i kuća i zgrada površine 3530m2); k.č 267/2 Dvorište, površine 507m2; 267/3 Dvorište površine 495m2, k.č 463/2 Dvorište površine 1035m2; 463/3 dvorište površine 686m2 u Foči, početna cijena iznosi 900.000,00KM

 

ISTOČNO SARAJEVO

16. Stanovi u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu površine od 35m2 do 50m2, početna cijena iznosi 900,00KM po m2

17. k.č 292/1 KO Vojkovići, poslovni prostor površine 116,60m2 u Vojkovićima, U Ulici II Sarajevske brigade, 84, Opština Vojkovići, početna iznosi 1000,00KM po m2

 

TREBINJE

18. k.č 1249/1 KO TREBINJE 1 kuća i zgrada površine 3138m2; 1249/1 dvorište površine 3035m2; k.č 1249/2 dvorištre 13m2; 1249/2 dvorište 14m2 i k.č 2302/2 ostalo nepl. Zemljište površine 497m2, bivši Grafokomerc, Ulica Ruska broj 2. Početna cijena iznosi 3.000.000,00KM

 

 

TEŠANJ

19. k.č 717/1 KO Tešanj stambena zgrada površine 116m2 i dvorište površine 189m2 u Tešnju, Mravići, početna cijena iznosi 70.000,00KM

 

JABLANICA

20. k.č 1743 KO Jablanica  oranica, njiva 5. klase 9702; 1615 KO Jablanica, njiva 5. klase površine 1006m2; k.č 1616 livada 3. klase površine 2063m2; 1889/1 livada 4. klase površine 1460m2; k.č 1889/2 pašnjak 3. klase površine 1699m2; k.č 1979 šuma 3. klase površine 5390m2; k.č 1980 njiva 6. klase površine 5736m2, Opština Jablanica, početna cijena iznosi 50.000,00KM

 

        ______________________________________________________________________ 

PRAVILA I USLOVI JAVNE LICITACIJE:

Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva fizička i pravna lica kao i strani državljani. Učesnici licitacije moraju uplatiti depozit u iznosu od 10 % od utvrđene početne cijene nekretnine za koju je učesnik zainteresovan za kupovinu

Depozit se uplaćuje na račun Pavlović banke br.  554-001-00000001-78sa naznakom "depozit za kupovinu nekretnine“,  poziv na broj 4610002-0130

II

Svaki učesnik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenom depozitu komisiji za provođenje licitacije, u suprotnom ne može učestvovati na licitaciji. Takođe je potrebno da fizička lica dostave kopije lične karte i broj tekućeg računa, a za pravna lica izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

III

Ako na licitaciji budu učestvovali punomoćnici neke osobe, moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik za licitaciju, komisija neće sprovoditi licitaciju ali može pristupiti prodaji neposrednom pogodbom.

Banka može u svakom trenutku, čak i na samoj licitaciji odustati od prodaje bilo koje nekretnine, bez posebnog obrazloženja

IV

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, depozit se uračunava u postignutu cijenu, a učesnik koji ne uspije u licitaciji, depozit se vraća na njegov tekući račun. Učesnik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako kupac ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od zaključenja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

V

Sa učesnikom  licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene zaključiće će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale troškove u svezi s prodajom, prenos prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac.

Nakon zaključenja kupoprodajnog Ugovora  kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VI

Licitacija će se održati u prostorijama Slobomir P Univerziteta, Slobomir, Pavlovića put бр. 74 u prostoriji broj 203  22.01.2018. godine sa početkom u 12 časova.

VII

Postupak licitacije provešće Komisija  za sprovođenje javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Banke. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresovane osobe mogu dobiti u Pavlović Banci u Bijeljini Ul. Karađorđeva br. 1, Bijeljina, odjeljenje sektora za opšte, pravne i poslove bezbjednosti, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati ili na sajtu Banke www.pavlovic-banka.com

Kontakt telefon

055/232-344

055/232-325            

ili na e-mail:  licitacija@pavlovic-banka.com

                       sasa.radovanovic@pavlovic-banka.com

           

 

 

Ostale novosti ...