Menadžment banke

Ružica Janković
Direktor Banke

Ružica Janković rođena je 15.11.1971. godine u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Studije ekonomskog fakulteta završila je u Sremskoj Kamenici.

Nkon završenog školovanja radila je u Razvojnoj banci a.d. Banja Luka, Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla, Volksbank BH dd Sarajevo, od 2010. godine na mjestu direktora filijale  Pavlović Banke u Brčkom.

Obzirom na veliko bankarsko iskustvo i znanje, Ružica Janković je od 01.07.2015. imenovana za direktora Pavlović Banke.

Kontinuirano se edukovala učešćem na raznima seminarma i radionicama iz oblasti bankarstva.

 

Jelena Mihajlović,
Izvršni direktor

Rođena u Bijeljini 1964. godine. Osnovnu i srednju školu pohađala u Bijeljini, dok je fakultetsko obrazovanje stekla diplomiravši na Ekonomskom fakultetu u Brčkom 1987. godine.

Zaposlila se u tadašnjoj Semberskoj banci 1993. godine, na poziciji referenta sredstava i likvidnosti, da bi nakon par godina rada prešla na poziciju direktora sektora deviznih poslova. Od 2003. godine je član uprave Pavlović International Bank a.d.

Uz dugogodišnju karijeru u bankarstvu stekla je i sertifikat ovlaštenog računovođe. Jedan je od stalnih sudskih vještaka ekonomske struke.

 

 

Petar Lazić
Izvršni direktor

Rođen dana 15.04.1962. godine u Donjem Crnjelovu.

Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Bijeljini. Ekonomski fakultet završio 1987. godine u Beogradu.

Nakon završenih studija  bio je zaposlen u Bijeljinskoj konfekciji „Kurjak“. Od 1997. godine je radnik Pavlović Banke, na mjestima stručnog saradnika, šefa odjeljena deviznih poslova, direktora Sektora za međunarodne platne poslove a zatim na mjestu zamjenika direktora Banke.

Od 2006. godine g-din Lazić je bio na funkciji generalnog direktora Banke, koju je obavljao sve do 2012. godine, koju je zamijenio funcijom savjetnika direktora a zatim direktora Sektora za rizike.

Dana 01.07.2015. godine  imenovan je za izvršnog direkora..

Pored navedenog imenovani posjeduje i teoretsko iskustvo stečeno stručnim usavršavanjima.

 

Davor Pejić
Izvršni direktor

Rođen je u Bijeljini 14.07.1978. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Bijeljini, a 2004. godine i Ekonomski fakultet u Beogradu.

Od 2005 godine se pridružio timu u Pavlović Banci.

U tom peridu je obavljao poslove bankarskog službenika, zatim stručnog saradnika za kredit epravnih lica. Na mjestu šefa Odjeljenja za odobravanje plasmana.

Od 2011 godine g-din Pejić je radio na mjestu rukovodioca Sektora poslova sa stanovništvom, nakon čega je od avgusta 2012. godine obavljao funkciju direktora Sektora za restruktuiranje loših plasmana.

Pored navedenog kontinuirano se edukovao i usavršavao učešćima na raznim seminarima u oblasti bankarstva i finansija.