Menadžment banke

 

Branislav Vlačo

Predsjednik Uprave

 

Rođen je dana 13.09.1957.godine u Viskom, u Sarajevu. Godine 1979 diplomirao i stekao zvanje diplomirani ekonomista na Univerzitetu u Sarajevu. Nakon završenih studija radio je za Kombinat „Feni“, Energoinvest“, Privrednoj banci Sarajevo, RSUP-SRBIH na poslovima Inspektora privrednog kriminala, SO Vogošća, Ministarstvu finansija RS na mjestu stručnog saradnika za bankarski sistem, RS Srpski grad Sarajevo, MUP RS, Republičkoj Poreskoj Upravi, zatim u Reiffeisen banci na funkciji direktora Filijale Bijeljina, te na funkciji direktora Krajina osiguranja. Dana 28.12.2017.godine imenovan za predsjednika Uprave Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina.

 

Ružica Janković

Član Uprave

 

Ružica Janković rođena je 15.11.1971. godine u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Studije ekonomskog fakulteta završila je u Sremskoj Kamenici.

Nakon završenog školovanja radila je u Razvojnoj banci a.d. Banja Luka, Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla, Volksbank BH dd Sarajevo, od 2010. godine na mjestu direktora filijale  Pavlović Banke u Brčkom.Obzirom na veliko bankarsko iskustvo i znanje, Ružica Janković je od 01.07.2015. imenovana za direktora Banke i do 28.12.2017.godine obavljala navedenu funkciju, nakon čega je imenovana za člana Uprave Banke.

Kontinuirano se edukovala učešćem na raznima seminarma i radionicama iz oblasti bankarstva.

 

Petar Lazić

Član Uprave

 

Rođen dana 15. aprila 1962. godine u Donjem Crnjelovu.

Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Bijeljini. Ekonomski fakultet završio 1987. godine u Beogradu.

Nakon završenih studija  bio je zaposlen u Bijeljinskoj konfekciji „Kurjak“. Od 1997 godine je radnik Pavlović Banke, na mjestima stručnog saradnika, šefa odjeljena deviznih poslova, direktora Sektora za međunarodne platne poslove a zatim na mjestu zamjenika direktora Banke.

Od 2006 godine g-din Lazić je bio na funkciji generalnog direktora Banke, koju je obavljao sve do 2012 godine, koju je zamijenio funkcijom savjetnika direktora a zatim direktora Sektora za rizike. Dana 01.07.2015.godine  imenovan je za izvršnog direkora, a dana 28.12.2017. godine za člana Uprave Banke.

 

 

 

Slavko Studen

Savjetnik Uprave

 

Rođen 27. septembra 1956. godine u Bihaću. Zvanje diplomirani ekonomista stekao  je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Radno iskustvo stekao je radeći na sledećim poslovima: RO „RAD“,“OOUR“ ,GZUP „RAD“ , BH Banka dd Sarajevo, DP Kozaraputevi Banja Luka, Raiffeisen Bank dd Sarajevo, FIMA banka dd Sarajevo, REKAL doo Banja Luka, REKAL Svenska AB. Dana 28.12.2017. godine imenovan je na funkciju Savjetnika Uprave Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina.