Posebna linija krediti obezbijeđenji garancijom GF RS Garantni fond Republike Srpske)

Kreditne linije

 • Garantno-kreditna linija start up
 • Garantno-kreditna linija za poljoprivredu
 • Garantno-kreditna linija za preduzetnike
 • Garantno kreditna linija za privredna društva

Namjena

 • Garantni Fond RS izdaje garanciju na ime obezbjeđenja dijela kredita koje banke i druge finasijske institucije odobravaju korisnicima sredstava po garantno-kreditnim linijama

Korisnici

 • Garantno-kreditna linija start up: pravna lica i preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti ne dužem od 18 mjeseci, uz uslov da imaju sjedište u Republici Srpskoj, da imaju pozitivan finansijski izvještaj i da raspolažu perspektivnim projektom ili planom investicija
 • Garantno-kreditna linija za poljoprivredu pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu
 • Garantno-kreditna linija za preduzetnike preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti
 • Garantno kreditna linija za privredna društva pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti.

 

Iznos garancije

 • Od 3.000 do 1.500.000, u zavisnosti od garantno-kreditne linije. Garancija iznosi maksimalno 50% od vrijednosti kredita

 

Period otplate

 • Oo 15 godina (grejs period do 36 mjeseci), u zavisnosti od garantno-kreditne linije

 

Način otplate

 • mjesečni anuiteti

 

Nominalna kamatna stopa

 • od 5.90% do 6.90%, u zavisnosti od garantno-kreditne linije

 

Efektivna  kamatna stopa (EKS %)

 • Od 6.50% do 7.44%. Efektivna kamatna stopa izračunata je na primjeru kredita od 6.000 i 3.000.000, a na osnovu troškova koje klijent plaća Banci.

Naknada

 • Iznos naknade po osnovu obrade kredita, nadzora i kontrole i/ili prijevremene otplate kredita ne može biti veći od 1% od iznosa odobrenog kredita

 

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit

Osnivačka dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Izvod iz sudskog registra
 • Statistički broj
 • JIB (jedinstveni identifikacioni broj)
 • PIB (poreski identifikacioni broj)
 • Opštinsko rješenje
 • Karton deponovanih potpisa
 • Spesimen lica ovlaštenih za zastupanje
 • Fotokopije lične karte vlasnika ili direktora preduzeća

 

Finansijska dokumentacija

 • Bilans stanja za posljednji obračunski period
 • Bilans uspjeha za posljednji obračunski period
 • Bruto bilans
 • Kartice kupaca i dobavljača
 • Projekcija novčanog-gotovinskog toka
 • Posljednji revizorski izvještaj ako je rađen
 • Poslovni plan (za kredite preko 200.000,00 KM i 36 mjeseci)

 

       Mogući instrumenti obezbjeđenja

 • Mjenice
 • Jemstvo
 • Solidarno dužništvo
 • Administrativna zabrana
 • Hipoteka 1. reda na nepokretnostima u minimalnom iznosu 1:2 na iznos glavnice kredita, ako je peredmet hipoteke građevinski objekat, a 1:0,5 na iznos glavice kredita, ako je predmet hipotekepoljoprivredno zemljište, uspostavljena u korist Banke i Fonda
 • Garancija Fonda na iznos maksimalno do 50% potraživanja Banke na preostalu glavnicu
 • Založno pravo na pokretnim stvarima u minimalnom odnosu 1:0,50 na iznos glavnice  kredita upisano u korist Banke i Fonda
 • Instrumenti se mogu uzimati pojedinačno i kombiovano.